Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 13:51:11
egipt, certyfikaty, licencje

Egipt ma ok. 10 tys. własnych norm, spośród których ok. 10 proc. to przepisy techniczne lub normy obowiązujące. Większość z egipskich specyfikacji jest zatem opcjonalna. Wyjątkiem są normy odnoszące się do zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony konsumentów.

 

 

W Egipcie są trzy instytucje państwowe zajmujące się kwestiami normalizacji:

 • Egipska Organizacja ds. Norm i Kontroli Jakości (Egyptian Organization for Standards and Quality Control - EOS)
 • Generalny Urząd Kontroli Eksportu i Importu (General Organization for Export and Import Control - GOEIC)
 • Narodowy Instytut Normalizacyjny (National Institute of Standards - NIS)

 

Główne urzędy

 

Egipska Organizacja ds. Norm i Kontroli Jakości - EOS powstała w 1957 r. jako instytucja podległa Ministerstwu Handlu i Przemysłu. EOS opracowuje i publikuje normy oraz regulacje techniczne w porozumieniu z ministerstwami i przedstawicielami sektora prywatnego. Natomiast kontrolą zgodności z normami i przepisami technicznymi zajmują się agencje podległe Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Rolnictwa oraz Generalny Urząd Kontroli Eksportu i Importu GOEIC.

EOS angażuje się również w certyfikację produktów, testowanie i kalibrację. Instytucja testuje produkty, by ocenić ich zgodność z normami dla potrzeb Systemów Certyfikacji Produktów EOS oraz dla organów nadzoru rynku. Prowadzi również szkolenia dla personelu EOS, zapewnia doradztwo techniczne dla firm przemysłowych i klientów indywidualnych. W EOS funkcjonuje Centrum Informacji odpowiedzialne za tworzenie i aktualizowanie baz danych oraz Wydział Ochrony Konsumenta.

Generalny Urząd Kontroli Eksportu i Importu – GOEIC podlega Ministerstwu Handlu i Przemysłu. Posiada 22 biura i laboratoria we wszystkich głównych portach i lotniskach (ich celem jest kontrola importu), a także 11 biur i laboratoriów kontrolujących eksport. Dekret Prezydencki z 1999 r. ustanowił GOEIC koordynatorem wszystkich kontroli przywozowych. Instytucja odpowiada za testowanie importowanych i eksportowanych towarów sprawdzając ich zgodność z normami EOS. GOEIC może również pośrednio tworzyć normy poprzez komitet techniczny „ad hoc". Komitet przedstawia zalecenia dotyczące tworzenia lub modyfikowania norm, które są przekazywane do Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Ministerstwo dopełnia formalności, akceptuje je i publikuje. GOEIC testuje również produkty, by chronić konsumentów przed nadużyciami i oszustwami gospodarczymi.

W 2005 r. zostały przyjęte nowe regulacje importowo-eksportowe, które miały zwiększyć przejrzystość stosowania norm. Nowe przepisy zmniejszyły liczbę przywożonych towarów podlegających obowiązkowej kontroli GOEIC, a także pozwoliły importerom korzystać z certyfikatów zgodności wydanych przez każde laboratorium, egipskie lub zagraniczne, które uzyskało międzynarodową akredytację dla towarów podlegających kontroli GOEIC.

Narodowy Instytut Normalizacyjny – NIS, afiliowany przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, jest głównym egipskim laboratorium norm. Zajmuje się przede wszystkim pomiarami, testowaniem, kalibracją, akredytacją i konsultacją, zapewnia także laboratoryjne usługi akredytacyjne.

 

Harmonizacja egipskich norm

 

Egipt posiada system norm obowiązkowych zharmonizowany z normami światowymi, a ok. 80 proc. norm obowiązkowych opiera się na normach wydanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization).

Jeżeli takiej normy egipskiej brakuje, Dekret Ministerialny 180/1996 pozwala importerom na jej wybór z systemów międzynarodowych, według następującej preferencji:

 • normy międzynarodowe: ISO/IEC
 • normy europejskie: EN – a w przypadku ich braku: normy brytyjskie BS, niemieckie DIN, francuskie NF
 • normy amerykańskie: ANS
 • normy japońskie: JIS
 • w przypadku produktów żywnościowych - normy Codex
   

Wszystkie certyfikaty dotyczące importowanego towaru muszą być podpisane przez Izbę Handlową i potwierdzone notarialnie przez egipską ambasadę lub konsulat w kraju pochodzenia.


Opcjonalne specyfikacje

 

Gospodarka egipska rozwija się dynamicznie, opracowania nowych norm w nowych dziedzinach jest coraz potrzebniejsze. Według szacunków rocznie w Egipcie wydaje się ok. 1000 nowych norm.

Projekt ich harmonizacji współfinansowany jest przez Unię Europejską i Egipskie Centrum Modernizacji Przemysłowej (Egyptian Industrial Modernization Center - IMC).

Pierwsza faza projektu zakończyła się w 2006 r. Jej efektem było dostosowanie do europejskich norm 3 tys. 400 norm egipskich.

W drugim etapie proces objął kolejne normy. W sumie zharmonizowano ponad 5.300 norm w takich sektorach, jak żywność, branża inżynieryjna, chemiczna i przemysł tekstylny. Prace nad harmonizacją pozostałych egipskich norm trwają. Ich katalog dostępny jest na stronie internetowej EOS.

Cel harmonizacji to ułatwianie wymiany handlowej poprzez usuniecie barier technicznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu jakości produktów i technologii.

Harmonizacja realizowana jest w pięciu równoległych płaszczyznach:

 • wszystkie istniejące egipskie normy muszą zostać przeanalizowane, by dostosować je do norm międzynarodowych
 • należy przyjąć niektóre międzynarodowe (europejskie) normy
 • przyjęte normy muszą być przetłumaczone na arabski
 • obowiązkowe egipskie normy muszą być przetłumaczone na angielski
 • nowe normy muszą być opracowywane zgodnie z normami międzynarodowymi

Egipt i UE przygotowują się do negocjacji umowy dotyczącej oceny zgodności i akceptacji (Agreements for Conformity Assessment and Acceptance – ACAA) dla zabawek i urządzeń gazowych. W dalszej kolejności realizowana będzie harmonizacja norm dotyczących wyrobów budowlanych, urządzeń elektrycznych, ciśnieniowych i medycznych, a także maszyn, pojazdów i ich części. Po podpisaniu ACAA, produkty obu stron objętych umową będą mogły być wprowadzane na rynki bez przeprowadzania dodatkowych badań.


Kontrola

 

Żaden importowany produkt, znajdujący się na liście kategorii norm obowiązkowych, nie może być sprzedawany w Egipcie bez stwierdzenia zgodności z egipskimi specyfikacjami. Gdy nie ma egipskich norm odpowiadających importowanemu produktowi, należy stwierdzić zgodność z normami międzynarodowymi. Kontrola stosowania norm, w tym również poprzez kontrole graniczne i testy, należy do GOEIC.

Towar dostarczony do Egiptu musi posiadać następujące dokumenty: fakturę, świadectwo pochodzenia, lotniczy list przewozowy lub konosament, fakturę proforma i akredytywę. Kontrolowany jest każdy składnik produktu, niezależnie od historii zgodności produktu, kraju pochodzenia, importera, nadawcy lub eksportera.

Po przybyciu przesyłki do egipskiego punktu celnego, kontrola odbywa się następująco:

1. Zespół złożony z organów celnych i organów bezpieczeństwa sprawdza przesyłkę zarówno pod kontem bezpieczeństwa jak i walki z nielegalnym importem.

2. Importer przedstawia celnikom wymaganą dokumentację.

3. Po sprawdzeniu dokumentów celnicy dokonują odprawy celnej przesyłki lub kierują ją do innych organów, zwykle GOEIC, w celu przeprowadzenia badań i kontroli. Następnie określane są cła, które opłacane są w egipskich funtach.

Podczas odprawy celnej może dojść do tzw. „tworzenia normy w porcie". Pojawia się to wówczas, gdy do kraju wwożony jest produkt, który nigdy wcześniej nie został zaimportowany i dla którego nie ma przypisanej normy. W takiej sytuacji celnicy będą starali się dopasować produkt do którejś z istniejących wcześniej kategorii norm.


Laboratoria głównie w Kairze i Aleksandrii

 

Kontrola i badanie przewiezionych towarów różnią się w zależności od rodzaju przesyłki. Na przykład, produkty rolne wysyłane są do specjalnych agend w Ministerstwie Rolnictwa, towary przemysłowe i produkcyjne mogą zostać skierowane do kontroli w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a medyczne - do Ministerstwa Zdrowia, EOS i innych akredytowanych laboratoriów. Wysłanie próbki towaru do GOEIC jest obowiązkowe, wyłącznie w celu zakwalifikowania produktu według kodów HS. Proces ten jest szczególnie ważny w przypadkach, gdy celnicy nie są pewni co do klasyfikacji produktów i określenia taryfy.

Prawo pobrania próbek przywiezionego towaru do dalszej kontroli i badań przysługuje również innym instytucjom państwowym.

Importer sprowadzający towar do Egiptu powinien mieć świadomość, że zaledwie 30 proc. laboratoriów posiada międzynarodową akredytację, ponad 90 proc. jest własnością państwa, i że są one skoncentrowane przede wszystkim w Kairze i Aleksandrii.

Do niedawna każda przesyłka podlegała testowi w celu zbadania jej zgodności z wymaganymi normami, niezależnie od tego, czy poprzednia partia przesyłek danego eksportera została przyjęta czy odrzucona. Wiązało się to z każdorazowym przeprowadzaniem badań i kontroli.

Od niedawna EOS zaczął korzysta z „historii produktów” eksporterów i importerów. Oznacza to, że gdy produkt importowany jest po raz pierwszy, musi przejść przez pełną kontrolę. Jeśli natomiast importowany jest wielokrotnie w ciągu roku i pomyślnie przechodzi przez wszystkie procedury kontrolne, podlega uproszczonej kontroli.

 

Certyfikacja wyrobów i akredytacja

 

Egipski Znak Jakości (Quality Mark) oparty jest na międzynarodowych normach określonych w ISO/IEC Guide 28/1982. Organem udzielającym zezwoleń na zastosowanie Znaku Jakości wobec towarów i produktów przemysłowych jest EOS.

Licencję znaku zdobyć mogą wyłącznie towary wyprodukowane w Egipcie, ponieważ jej przyznanie wiąże się nie tylko z testowaniem produktu, ale również z inspekcją całej linii produkcyjnej, podobnie jak w przypadku aprobaty ISO. Egipski Znak Jakości nie jest więc osiągalny dla produktów importowanych, ze względu na brak możliwości kontroli produkcji.

EOS nadaje również licencję Znak Zgodności (Conformity Mark) dla wyrobów bezpieczeństwa i Znak Halal (Halal Mark) dla produktów żywnościowych.

Jedynym organem krajowym dla oceny i akredytacji instytucji przeprowadzających testy zgodności i inspekcje produktów oraz systemów a także personelu jest Egipska Rada Akredytacyjna (Egyptian Accreditation Council - EGAC). Podlega ona Ministerstwu Handlu i Przemysłu. EGAC kierowany jest przez zarząd składający się z 14 członków, reprezentujących zainteresowane organy i instytucje okołobiznesowe.


Opakowanie, próbki i okres ważności

 

Opakowanie towaru dostarczonego do Egiptu powinno odpowiednio zabezpieczać produkt, a produkt powinien zajmować całą przestrzeń pojemnika. Jeśli pojemnik jest drewniany konieczne są oficjalne dokumenty stwierdzające, że nie zawiera on szkodliwych dla drewna insektów (art. nr 74 Przepisów Importowych i Eksportowych).

Pobieranie próbek i i ich kontrola należą do obowiązków GOEIC, jednak niektóre produkty mogą podlegać sprawdzeniu również przez inne instytucje. W przypadku produktów żywnościowych prawo do pobierania próbek z każdej zaimportowanej przesyłki mają następujące podmioty: Departament Promieniowania Ministerstwa Energetyki i Energii Elektrycznej, Ministerstwo Zdrowia, Rolnictwa, Handlu i Przemysłu. Każda agencja pobiera próbkę i testuje ją samodzielnie.

Według rządowego dekretu w momencie wwozu do Egiptu nie może upłynąć więcej niż 50 proc. okresu trwałości wwożonego produktu spożywczego.

Egipt stosuje też normy okresu trwałości niektórych towarów nieżywnościowych, np. strzykawek czy cewników. Mleko, nabiał, mięso, ryby, drób posiadają okres trwałości określony przez EOS. Eksporterzy do Egiptu muszą mieć świadomość, że czas trwania procedur importowych i celnych wynosi co najmniej 2 tygodnie, dlatego też okres trwałości musi być odpowiednio dłuższy.


Ważne linki

 

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert